0

O programie

Jest to program upowszechniania piłki nożnej wśród najmłodszych, realizowany we współpracy z Akademią Piłkarską LG

about

O programie

Cele programu

Dzięki Programowi „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” dzieci mają równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, że nie koncentruje się on wyłącznie na wyszukiwaniu największych talentów wśród najmłodszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje też swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim. W ramach Programu funkcjonuje 14 ośrodków w formie klubów partnerskich oraz AP LOTOS Gdańsk, która jest jednocześnie operatorem i beneficjentem Programu. W roku 2020 do Programu dołączył drugi (po AP LOTOS Gdańsk) klub kobiecy.

Program obejmuje także takie działania jak szkolenia dla trenerów, zakup sprzętu treningowego i sportowego, wspólne wyjazdy na obozy, stypendia sportowe zarówno dla najzdolniejszych zawodników. Aktualnie metodycznym i wieloletnim treningiem objętych jest ponad 3500 dzieci (w tym profesjonalnym szkoleniem zamiejscowym około 400 młodych adeptów z największym potencjałem sportowym). Docelowo zawodnicy i zawodniczki mają zasilać młodzieżowe reprezentacje Polski oraz zawodowe kluby piłkarskie. Pierwsze efekty programu są już widoczne – powstały drużyny UKS LOTOS Gdańsk, skupiające najzdolniejszych 13- i 14-latków z Programu. Ponadto zawodnicy szkoleni w ramach Programu systematycznie trafiają do największych akademii w Polsce czy debiutują na ligowych boiskach (m.in. Juliusz Letniowski, Karol Fila, Kacper Urbański, Rafał Kobryń).

about

O programie

Ośrodki treningowe
[{"id_centres":"1","name":"AP LOTOS Gda\u0144sk","gps":"54.3829942407:18.6404355786","logo":"\/upload\/centres\/1_app_centres_logo_logo_aplg_jpg.jpg","address":"Ul. Za\u0142ogowa 2-6, 80-557 Gda\u0144sk","city":"Gda\u0144sk","details":"<p><strong>AP LOTOS Gda\u0144sk<\/strong> prowadzi szkolenie dziewcz\u0105t w siedmiu kategoriach wiekowych: seniorki (Ekstraliga), juniorki U17 (Centralna Liga Juniorek U17), juniorki U15 (Centralna Liga Juniorek U15), m\u0142odziczki, orliczki, \u017caki i skrzaty.<\/p>\r\n<p><strong>AP LOTOS Gda\u0144sk<\/strong> jest operatorem programu Pi\u0142karska przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM, w ramach którego w 15 o\u015brodkach zamiejscowych (klubach partnerskich) oko\u0142o 3500 zawodników szkolonych jest wed\u0142ug jednolitego planu szkolenia pod dok\u0142adnym nadzorem AP LOTOS Gda\u0144sk.<\/p>\r\n<p><strong>AP LOTOS Gda\u0144sk<\/strong> prowadzi równie\u017c treningi indywidualne. Wychodz\u0105c naprzeciw aktualnie panuj\u0105cym trendom oferujemy specjalistyczne szkolenie indywidualne z podzia\u0142em na grupy wiekowe oraz ró\u017cne profile zawodników. Pracujemy w grupach z podzia\u0142em na kategorie wiekowe, dodatkowy podzia\u0142 pod wzgl\u0119dem umiej\u0119tno\u015bci (po\u0142\u0105czenie zawodników o podobnych „wadach” i „zaletach”). Ponadto w grupach starszych skupiamy si\u0119 na stworzeniu warunków podobnych do meczowych.<\/p>","open":"1","created_date":"2013-09-06 08:32:29","active":"1","videos_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_videos_image_player.png","galleries_image":"\/upload\/media\/1_app_centres_galleries_image_photo.png","showOrder":"1","email":"biuro@aplg.pl","phone":"690 493 472","nip":"","krs":"","contact_details":"

Numer rachunku bankowego dla dru\u017cyn Akademii:
51 1090 1098 0000 0001 1466 5655

NIP: 957 10 42 019

Numer rachunku bankowego dla Szkó\u0142ki i obozów:
Bank Zachodni WBK, V oddzia\u0142 w Gda\u0144sku
93 1090 1098 0000 0001 1744 7053<\/p>","url":"\/centre\/id,1\/ap_lotos_gdansk"},{"id_centres":"16","name":"Bia\u0142ystok","gps":"53.1494334525:23.1310873619","logo":"\/upload\/centres\/16_app_centres_logo_1cc3d20a86d06d975fa1dcb7ad316cf7_0b195618-645a-4576-8ca9-5cd831788bab.jpg","address":"Miejski O\u015brodek Szkolenia Pi\u0142karskiego ul. Jaworowa 8, 15-808 Bia\u0142ystok","city":"Bia\u0142ystok","details":"O\u015brodek w Bia\u0142ymstoku reprezentowany przez Miejski O\u015brodek Szkolenia Pi\u0142karskiego do\u0142\u0105czy\u0142 do programu \u201ePi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM\u201d 16 maja 2018 roku.\r\n\r\n\r\nMiejski O\u015brodek Szkolenia Pi\u0142karskiego popularnie zwany MOSP-em jest stowarzyszeniem powo\u0142anym w g\u0142\u00f3wnej mierze w celu szkolenia dzieci i m\u0142odzie\u017cy pod k\u0105tem zagwarantowania im jak najlepszego rozwoju sportowego i osobistego. O\u015brodek powsta\u0142 w 1996 r. a g\u0142\u00f3wnym pomys\u0142odawc\u0105 i za\u0142o\u017cycielem by\u0142 Stanis\u0142aw Ba\u0144kowski \u2013 obecny prezes. Przez ponad 20 lat istnienia klub wielokrotnie zdobywa\u0142 najwy\u017csze laury w rozgrywkach krajowych. ","open":"1","created_date":"2018-06-21 11:38:40","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"2","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,16\/bialystok"},{"id_centres":"2","name":"Byt\u00f3w","gps":"54.178926:17.502505","logo":"\/upload\/centres\/2_app_centres_logo_u2.png","address":"Klub Sportowy U2 Byt\u00f3w, ul. Doma\u0144skiego 13, 77-100 Byt\u00f3w","city":"Byt\u00f3w","details":"O\u015brodek w Bytowie reprezentowany przez Uczniowski Klub Sportowy U-2 Byt\u00f3w do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 3 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Cezary Ko\u0142akowski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:30:54","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"3","email":"kontakt@u2bytow.pl","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,2\/bytow"},{"id_centres":"8","name":"Chojnice","gps":"53.697672:17.560977","logo":"","address":"ul. Mickiewicza 12, 89- 600 Chojnice","city":"Chojnice","details":"O\u015brodek w Chojnicach reprezentowany przez MKS Chojniczanka 1930 Chojnice do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 3 wrze\u015bnia 2013 roku.","open":"1","created_date":"2013-09-09 12:04:40","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"4","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,8\/chojnice"},{"id_centres":"18","name":"Czechowice-Dziedzice","gps":"49.899387:19.016484","logo":"","address":"Uczniowski Mi\u0119dzyszkolny Klub Sportowy \"Tr\u00f3jka\" ul.\u0141ukasiewicza 37,Czechowice-Dziedzice","city":"Czechowice -Dziedzice","details":"UMKS \u201eTr\u00f3jka\u201d Czechowice-Dziedzice powsta\u0142 21 lipca 2005 r. Stopniowo Klub rozrasta\u0142 si\u0119, przejmuj\u0105c kolejne grupy, kt\u00f3re dotychczasowo szkolone by\u0142y w MRKS-ie Czechowice-Dziedzice. Wraz z rozwojem infrastruktury sportowej miasta, klub zapewni\u0142 szkolenie dzieci i m\u0142odzie\u017cy we wszystkich kategoriach wiekowych. Na dzie\u0144 dzisiejszy dzi\u0119ki ogromnemu wsparciu w\u0142adz miasta mo\u017cemy obj\u0105\u0107 szkoleniem 240 zawodnik\u00f3w w 11 grupach szkoleniowych pod opiek\u0105 13 trener\u00f3w, w tym trenera przygotowania motorycznego oraz trenera bramkarzy. W programie \u201ePi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM\u201d od 21.05.2019.","open":"0","created_date":"2019-09-24 09:04:27","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"5","email":"","phone":"605 043 262","nip":"","krs":"","contact_details":"Koordynator - Tomasz Dyrda","url":"\/centre\/id,18\/czechowice-dziedzice"},{"id_centres":"12","name":"Elbl\u0105g","gps":"54.178979:19.3958449","logo":"","address":"ul. Krakusa 25, 82-300 Elblag","city":"Elbl\u0105g","details":"O\u015brodek w Elbl\u0105gu reprezentowany przez MMKS Concordia Elbl\u0105g do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 10 maja 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Krzysztof Machi\u0144ski.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:08:16","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"\/upload\/media\/12_app_centres_galleries_image_news_pic.jpg","showOrder":"6","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,12\/elblag"},{"id_centres":"17","name":"Jas\u0142o","gps":"49.727202:21.450348","logo":"","address":"Uczniowski Klub Sportowy \"Sz\u00f3stka\" ul. Rafineryjna 3A, 38-200 Jas\u0142o","city":"Jas\u0142o","details":"Klub powsta\u0142 w 2001 roku z inicjatywy Pana Artura Tomaszewskiego oraz Pani Dyrektor Gabrieli Zdunek w \u00f3wczesnej Szkole Podstawowej Nr 6 a obecnie siedzib\u0105 Klubu jest Zesp\u00f3\u0142 Szk\u00f3\u0142 Miejskich Nr 1 w Ja\u015ble. Zawodnicy UKS 6 Jas\u0142o byli powo\u0142ywani na zgrupowania Letniej Akademii M\u0142odych Or\u0142\u00f3w, uczestniczyli w meczach Kadry Podkarpacia, w meczach Kadry Okr\u0119gowego Zwi\u0105zku Pi\u0142ki No\u017cnej w Kro\u015bnie. W czasie ponad 18-letniej dzia\u0142alno\u015bci Klubu UKS 6 Jas\u0142o zawodnicy wygrali kilkadziesi\u0105t turniej\u00f3w i og\u00f3lnopolskich oraz mi\u0119dzynarodowych w ro\u017cnych kategoriach wiekowych, przywozili do Jas\u0142a z\u0142ote, srebrne oraz br\u0105zowe medale, a tak\u017ce wiele nagr\u00f3d indywidualnych najlepszych zawodnik\u00f3w, bramkarzy oraz strzelc\u00f3w. Przyst\u0105pienie do programu \u201ePi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM\u201c (od 23.05.2019) daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozwoju Klubu i tym samych rozwoju dzieci z Miasta Jas\u0142a oraz Powiatu Jasielskiego","open":"0","created_date":"2019-09-24 08:59:04","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"8","email":"uks_szostka@o2.pl","phone":"507 058 648","nip":"","krs":"","contact_details":"Koordynator - Mariusz Potera","url":"\/centre\/id,17\/jaslo"},{"id_centres":"10","name":"Kartuzy","gps":"54.338171:18.206467","logo":"\/upload\/centres\/10_app_centres_logo_logo_cartusi.jpg","address":"ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy","city":"Kartuzy","details":"O\u015brodek w Kartuzach reprezentowany przez GKS Cartusia 1923 do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 26 listopada 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Kwiatkowski.","open":"1","created_date":"2013-10-17 13:35:41","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"9","email":"biuro@cartusia1923.pl","phone":"(58) 685-32-45","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,10\/kartuzy"},{"id_centres":"13","name":"Kokoszki","gps":"54.3740911:18.4618115","logo":"\/upload\/centres\/13_app_centres_logo_pobrane.jpg","address":"ul. Budowlanych 49\/5, 80-980 Gda\u0144sk","city":"Gda\u0144sk","details":"O\u015brodek w Kokoszkach reprezentowany przez TKKF Jaguar Gda\u0144sk do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 1 marca 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest Marek Szutowicz.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:11:17","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"10","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,13\/kokoszki"},{"id_centres":"11","name":"Luzino","gps":"54.576601:18.103985","logo":"\/upload\/centres\/11_app_centres_logo_logo.JPG","address":"ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino","city":"Luzino","details":"O\u015brodek w Luzinie reprezentowany przez Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 14 grudnia 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Radecki.","open":"1","created_date":"2014-02-06 07:46:03","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"12","email":"promocja@gosrit.luzino.pl","phone":"58 678 05 54","nip":"5882302124","krs":"0000322094","contact_details":"","url":"\/centre\/id,11\/luzino"},{"id_centres":"15","name":"Malbork","gps":"54.0418974:19.0448506","logo":"\/upload\/centres\/15_app_centres_logo_1239793_10150323704574995_787120658_n.jpg","address":"ul. Toru\u0144ska 60, 82-200 Malbork","city":"Malbork","details":"O\u015brodek w Malborku reprezentowany przez M\u0142odzie\u017cowy O\u015brodek Pi\u0142karski Pomezania Malbork do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 27 wrze\u015bnia 2014 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Rados\u0142aw Rabenda.","open":"1","created_date":"2014-09-30 16:18:11","active":"1","videos_image":"","galleries_image":"\/upload\/media\/15_app_centres_galleries_image_dsc_3603_1.jpg","showOrder":"13","email":"moppomezania@wp.pl","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,15\/malbork"},{"id_centres":"5","name":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","gps":"54.20673:19.122154","logo":"\/upload\/centres\/5_app_centres_logo_img-1.png","address":"ul. Warszawska 22, 82-100 Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","city":"Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Nowym Dworze Gda\u0144skim reprezentowany przez Ludowy Klub Sportowy \u017bu\u0142awy Nowy Dw\u00f3r Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 10 maja 2013 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Arkadiusz Glazer.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:55","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"14","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,5\/nowy_dwor_gdanski"},{"id_centres":"4","name":"Starogard Gda\u0144ski","gps":"53.969833:18.534597","logo":"\/upload\/centres\/4_app_centres_logo_kps_logo_duze_bez_tla.png","address":"ul. Olimpijczyk\u00f3w Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gda\u0144ski, ","city":"Starogard Gda\u0144ski","details":"O\u015brodek w Starogardzie Gda\u0144skim reprezentowany przez KP Starogard Gda\u0144ski do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 22 wrze\u015bnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Pawe\u0142 Siera\u0144ski.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:33:15","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"16","email":"","phone":"","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,4\/starogard_gdanski"},{"id_centres":"19","name":"Szczecin","gps":"53.4229068:14.5236398","logo":"\/upload\/centres\/19_app_centres_logo_53341304_2313020668719821_2724519934511022080_n.jpg","address":"ul. Tenisowa 21 70-307 Szczecin","city":"Szczecin","details":"Ladies Football Academy - LFA Szczecin to klub stworzony dla wszystkich dziewcz\u0105t w regionie, kt\u00f3re trenuj\u0105 pi\u0142k\u0119 no\u017cn\u0105. O\u015brodek prowadzi treningi w trzech dzieci\u0119cych kategoriach wiekowych oraz dru\u017cyn\u0119 seniorek (powy\u017cej 14 lat), wyst\u0119puj\u0105c\u0105 na szczeblu III Ligi. Dysponuje wykwalifikowan\u0105 kadr\u0105 trenersk\u0105 \u2013 szkoleniowcami s\u0105 m.in. by\u0142e zawodniczki Ekstraligi.\r\n\r\n\r\nKlub Ladies Football Academy - LFA Szczecin do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 8 wrze\u015bnia 2020 r. Jest pierwszym klubem na Pomorzu Zachodnim bior\u0105cym udzia\u0142 w programie Grupy LOTOS.\r\n\r\nLadies Football Academy - LFA Szczecin prowadzi ci\u0105g\u0142y nab\u00f3r do wszystkich swoich grup wiekowych, dzi\u0119ki temu pi\u0142karki mog\u0105 do\u0142\u0105czy\u0107 do #RodzinyLFA w ka\u017cdej chwili i czerpa\u0107 przyjemno\u015b\u0107 z pi\u0142ki no\u017cnej.","open":"1","created_date":"2020-09-11 11:50:00","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"0","showOrder":"17","email":"lfaszczecin@gmail.com","phone":"782925444","nip":"","krs":"","contact_details":"","url":"\/centre\/id,19\/szczecin"},{"id_centres":"3","name":"Ustka","gps":"54.574711:16.873409","logo":"\/upload\/centres\/3_app_centres_logo_obraz1.png","address":"76-270 Ustka, stadion: ul. Sportowa 17; biuro: ul. D\u0105browszczak\u00f3w 2a","city":"Ustka","details":"O\u015brodek w Ustce reprezentowany przez MKS Jantar Ustka do\u0142\u0105czy\u0142 do programu Pi\u0142karska Przysz\u0142o\u015b\u0107 z LOTOSEM 15 grudnia 2012 roku. Trenerem koordynatorem o\u015brodka jest pan Piotr Piszko.","open":"1","created_date":"2013-09-06 09:32:26","active":"1","videos_image":"0","galleries_image":"\/upload\/media\/3_app_centres_galleries_image_20160514_120843.jpg","showOrder":"18","email":"jantar.ustka@pomorski-zpn.pl","phone":"605051278","nip":"839-20-12-780","krs":"516264","contact_details":"Zgigniew Margol, 2000 - 530 682 694\r\nRados\u0142aw \u0141ukasik, 2001 - 691 822 143\r\nDominik Kaczmarek, 2003 - 606 681 412\r\nPiotr Semenowicz, 2004 - 603 086 679\r\nPiotr Szwakiel, 2005\/06 - 781 016 897","url":"\/centre\/id,3\/ustka"}]

about
LOTOS
Ministerstwo Sportu i PZPN

Galeria

Pokaż galerię:
Wszystkie
 • Wszystkie
 • AP LOTOS Gdańsk
 • Białystok
 • Bytów
 • Chojnice
 • Czechowice-Dziedzice
 • Elbląg
 • Jasło
 • Kartuzy
 • Kokoszki
 • Luzino
 • Malbork
 • Nowy Dwór Gdański
 • Starogard Gdański
 • Szczecin
 • Ustka
Brak wyników

Galeria

2021-07-30
Wczytaj więcej galerii

Skontaktuj się z nami

AP LOTOS Gdańsk

Tomasz Bocheński
Dyrektor Akademii
 

Skontaktuj się z nami

AP LOTOS Gdańsk

Tomasz Borkowski
Trener koordynator
 

Formularz rejestracji

Deklaracja przystąpienia do programu Piłkarska przyszłość z LOTOSEM

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

 • W jakim wieku musi być dziecko, żeby zapisać je do programu?

  W zależności od ośrodka, prowadzimy zajęcia w grupach wiekowych 6-13 lat.

 • Jak zapisać dziecko do projektu?

  Należy bezpośrednio skontaktować się z koordynatorem danego ośrodka lub z trenerem prowadzącym.

 • Czy trzeba przejść jakieś testy?

  Zajęcia są dostępne dla wszystkich chętnych, na późniejszym etapie zawodnicy poddawani są selekcji, prowadzonej przez trenerów i koordynatorów.

 • Ile kosztuje udział w programie?

  Udział w programie jest bezpłatny, ośrodki pobierają jedynie składkę członkowską od zawodników zrzeszonych w klubie, której wysokość ustanawiają wewnętrzne statuty poszczególnych klubów.

 • Jak często prowadzone są treningi?

  W zależności od kategorii wiekowej 3, 4 lub 5 razy w tygodniu.

 • Czy treningi nie będą kolidowały z nauką szkole?

  Siatka godzin skorelowana jest z zajęciami w szkole. Treningi odbywają się popołudniami, chyba, że któryś zespół tworzy klasę sportową - wówczas treningi odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych.

 • Jakie kwalifikacje posiada kadra trenerska?

  Trenerzy posiadają uprawnienia UEFA B lub UEFA A.

 • Czy podopieczni projektu biorą udział w jakiś rozgrywkach ?

  W większości uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Przeczytaj pozostałe FAQ
best websites of the world